Privacy verklaring Stichting AlleskITs voor patiënten en medewerkers

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 22-05-2018.

 

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van AlleskITs (hoofdvestiging Cypruslaan 410, Rotterdam). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en in persoonlijke contacten (tijdens spreekuur, afspraak met arts of assistente). Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze instelling respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening adequaat, soepel en gemakkelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden - zoals gemeenten en zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Lees hier meer over in ons Cookiestatement.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • gemeenten en zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de jeugdwet en/of de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek), hiervoor dient u per keer dat u meedoet aan een onderzoek ondubbelzinnig toestemming te verlenen.

Uw gegevens, uw rechten:

Uw gegevens worden door ons bewaard en gebruikt zolang u patiënt bent van onze praktijk, en zolang u niet heeft aangegeven dat uw gegevens moeten worden verwijderd uit onze systemen (met in acht name van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar)

Gegevensbeveiliging: onze systemen zijn zodanig aangepast en beveiligd dat externe toegang niet mogelijk is zonder autorisatiecodes.

U heeft recht op inzage in de door ons gebruikte gegevens, in de manier waarop wij deze gegevens doorsturen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld het ziekenhuis of andere GGZ- instellingen). U heeft ten alle tijden het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering (met in acht name van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Bij kinderen geldt 15 jaar na het bereiken van het 18e levensjaar).

Wij moeten zorgen voor een voor u geschikte wijze van toezending van uw gegevens indien u daarom vraagt.

Wij moeten er ook voor zorgen uw toestemming te vragen om uw gegevens te mogen gebruiken, door te sturen en te bewaren. U heeft het recht die toestemming niet te geven. Ook heeft u het recht om uw toestemming te wijzigen of in te trekken. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AP is verplicht om uw klacht te behandelen.

Stel een vraag aan AlleskITs