WGBO bij kinderen
(Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

Op 1 april 1995 is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) in werking getreden. In deze wet worden onder andere de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners beschreven. Deze informatie is bedoeld om u en uw kind meer duidelijkheid te geven over informatieplicht en toestemmingsvereiste.

Informatieplicht

Informatieplicht betekent dat patiënten van de hulpverlener alle informatie krijgen over hun medische behandeling en onderzoek die zij redelijkerwijs nodig hebben. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling.

Dit betekent dat u als ouder(s)/verzorger(s) de informatie krijgt.

De arts licht u op duidelijke wijze en soms ook met behulp van schriftelijk voorlichtingsmateriaal in over de aard en het doel van een onderzoek of behandeling. Bovendien wordt u op de hoogte gesteld van de te verwachten risico's en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van uw kind, over de eventuele andere behandelingsmogelijkheden en de vooruitzichten.

Met vragen hierover of bij eventuele onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij één van de kinderartsen. Aan uw kind (ook als het nog heel jong is) wordt natuurlijk wel op een begrijpelijke manier uitgelegd wat er gaat gebeuren.

Toestemmingsvereiste

Op grond van het toestemmingsvereiste zijn hulpverleners verplicht voor iedere medische handeling toestemming te vragen aan u als ouder(s)/verzorger(s). U beschikt op basis van de informatieplicht over de informatie om daarover te kunnen beslissen. Voor het verrichten van veel voorkomende handelingen, gaan de artsen er echter van uit dat zij zonder tegenbericht uw toestemming hebben. Ook in spoedeisende situaties zullen zij eerst in het belang van uw kind handelen, waarna zij u hiervan op de hoogte stellen.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar moeten ouders toestemming geven voor onderzoek of behandeling.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar wordt er van uitgegaan dat zij hun eigen situatie kunnen overzien en een eigen mening hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming nodig van zowel ouders als kind. Wanneer ouders en kind het niet met elkaar eens zijn, en het kind blijft bij zijn mening, zal de hulpverlener (indien hij/zij het kind voldoende in staat acht deze beslissing te nemen) in principe doen wat het kind vraagt.

Kinderen vanaf 16 jaar worden gelijkgesteld aan volwassenen. Zij beslissen zelf over hun behandeling.

Inzien van het medisch dossier

Een ander belangrijk onderwerp dat in de WGBO behandeld wordt is het patiëntendossier, de zogenaamde medische status. Hierin worden de over uw kind verzamelde gegevens vastgelegd, zoals onder andere de uitslagen van onderzoeken en het verslag van een psychologisch onderzoek.

Kinderen jonger dan 12 jaar: De ouders hebben recht het dossier in te zien en/of een kopie te ontvangen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar: Zowel ouders als het kind hebben recht het dossier in te zien en een kopie te ontvangen.

Jongeren ouder dan 16 jaar: De jongere zelf heeft recht het dossier in te zien en een kopie te ontvangen. Indien anderen, o.a. ouders, het dossier willen inzien of een kopie willen, kan dit alleen als de jongere hier toestemming voor geeft.

Een verzoek om het medisch dossier in te zien, kunt u bij de behandelend arts indienen. Er zal een afspraak worden gemaakt met de kinderarts.

Aan het kopiëren van het dossier zijn kosten verbonden:

€ 0,23 per pagina tot maximaal € 22,50.

 

 

Stel een vraag aan AlleskITs